Technik urządzeń sanitarnych projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych; w dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów; nadzoruje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych. Absolwent dwuletniej szkoły policealnej przygotowany jest do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach budowlanych, zajmujących się wyposażaniem budynków w instalacje budowlane , jak i w zakładach zajmujących się projektowaniem instalacji sanitarnych w budynkach, w zakładach bezpośredniej produkcji, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Niektóre przedmioty realizowane w ramach podstawy programowej na tym kierunku to: dokumentacja techniczna, budownictwo ogólne, wodociągi i kanalizacja, ogrzewanie i wentylacja, sieci i instalacje gazu, zarys wiedzy o gospodarce i inne.